Begäran om utdrag ur belastningsregistret

Skollagen 2 kap.
Skyldighet att lämna registerutdrag

31 § Den som erbjuds en anställning inom förskolan, ...( )...ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas.

Återlämnande av registerutdrag
33 § På begäran av den som har lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original.